درباره ما

من رابط و مشاور صالح شما درکلیه جنبه های حقوق جزایی هستم. بعنوان وکیل متخصص، مدت زمان زیادی است که دراین رشته بطورممتد مشغول به کارمی باشم