ارتباط با ما

تلفن / فاکس

تلفن: ٠٠۴۹۴٠۷۶٩۷۴۱۴۰
فاکس: ۰۳۲۲٢۴۱۸٠۶۵۷

محل کار

دکترشهریارابراهیم نسبت
خیابان یونگفرن اشتیگ شماره ۳۸
هامبورگ کدپستی ۲۰۳۵۴