زمینه های فعالیت

دکترابراهیم نسبت به طور انحصاری در زمینه حقوق جزا فعالیت می کند . گسترش قانون جنایی، شامل جرایم کلی کیفری به عنوان مثال، قتل، قتل نفس، تجاوز به عنف و سرقت، و هم جرایم جنبی ، به عنوان مثال جرایم جنایی داشتن اسلحه، مواد مخدر و مواد دارویی می باشد.

از زمینه های دیگرفعالیت به عنوان مثال، قانون کیفری کسب و کار، قانون کیفری تجارت خارجی (ازجمله قانون کیفری تحریم ) ودرخواست تجدید نظر در پرونده های کیفری در برابر رأی و قضاوت دادگاه های منطقه ای است.

او نه تنها ازاتهام بزرگسالان و نوجوانان که متهم به جرم و جنایت هستند دفاع می کند، بلکه از قربانیانی که ازادعای شاهدان ، دررابطه با ارتکاب جرم و جنایت، متهم شده اند نیزدر دادگاه دفاع می کند.

دکتر ابراهیم نسبت می تواند وکالت شما را فرامنطقه ای ، در دادگاه های کیفری سراسر کشور جمهوری فدرال آلمان ، دادگاه های منطقه ای ، دادگاه های استیناف و دادگاه عالی تقبل کند.