معرفی

دکترشهریارابراهیم نسبت وکیل دادگستری، متولد ۱٩۶۸(شهریور ۱۳۴۷) ازسال ٢٠٠٢ وکیل دادگستری ساکن هامبورگ ، ازسال ۲۰۰۹ وکیل دادگستری متخصص در رشته جنایی

ازسال ٢٠٠٢ - ٢٠٠۶ دوره دکتری درشهرگوتینگن، پژوهشگر درکرسی قانون جزای بین المللی وقانون دادرسی کیفری

عضو انجمن کاری در وکلای مدافع هامبورگ ، عضو وکلای مدافع در انجمن وکلای آلمان و ایران

دکترابراهیم نسبت با آشنایی به زبان فارسی و دری (افغانی) میتواند، درخدمت دفاع موکلین ایرانی و افغانی با زبان مادری آنها باشد